Інформація про завідувача кафедрою

Хоцкіна Світлана Миколаївна

завідувачка кафедри

професійної та соціально-гуманітарної освіти,

кандидат педагогічних наук, доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувачка кафедри

Педагогічний стаж роботи – понад 30 років,

Досвід викладацької діяльності в університеті – понад 20 років.

Працює на кафедрі з 2013 року.

Освіта:

2010–2013 рр. – аспірантка кафедри педагогіки Криворізького педагогічного університету; Стипендіат Кабінету Міністрів України 2012 – 2013 рр.

2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Київський університет ім. Бориса Грінченка: докторська спеціалізована вчена  рада Д 26.133.06). Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2018 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки.

Викладацька діяльність:

Хоцкіна С. М. викладає дисципліни бакалаврського та магістерського ступенів підготовки: «Основи науково-педагогічних досліджень»; «Теоретико-правові основи освіти та вступ до спеціальності», «Професійна педагогіка»; «Педагогічна майстерність», «Методика викладання у вищій школі»; «Теорія і практика експерименту», «Педагогіка вищої школи», «Педагогічний коучинг» тощо.

Керівник курсових робіт, навчальної практики, педагогічної практики, переддипломної практики; кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, науково-дослідних студентських робіт.

Керівник стажуванням викладачів структурних підрозділів Криворізького національного університету.

Наукова діяльність:

Коло наукових інтересів: проблеми комунікації у професійній освіті; формування культури мовлення майбутніх бакалаврів/магістрів із професійної освіти; формування комунікативної компетентності; педагогіка вищої школи; формування професійної компетентності майбутніх фахівців; методичні аспекти підготовки майбутніх бакалаврів/магістрів із професійної освіти; адаптація випускників в умовах виробничої діяльності.

Членкиня Вченої ради Криворізького національного університету та Вченої ради факультету інформаційних технологій.

Публікації:

Науковий доробок Хоцкіної С. М. представлено у профілях:

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56644982000

Orcid ID: 0000-0002-0297-930X, Ukraine

Наукові праці в Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=qVUM5UwAAAAJ&hl=ru

87 наукових праць у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах (Scopus); у фахових збірниках наукових праць; у збірниках матеріалів наукових міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Наукове портфоліо подано на сайті кафедри: https://drive.google.com/drive/folders/1FXZM91_SUkOKPvZGSa2XDMuaMRkaorZh

38 праць – навчально-методичного характеру (освітніх компонентів бакалаврського та магістерського рівнів підготовки нормативного і вибіркового блоків ОП).

Методичне портфоліо подано на сайті кафедри: https://drive.google.com/drive/folders/1DbKOuVd7L0s468WFWPsKVMGUeMsOnJS3

Стажування в Україні:

Інститут Менеджменту вищої освіти. ОПП «Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, інститутів, академій», «Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті в умовах трансформації освітнього середовища», лютий 2023 – вересень 2023 р.: 180 год. (6 кред.), м. Київ.

(Свідоцтво СП 35830447/1529-23Ц), https://drive.google.com/drive/folders/19pgA3ZvU3YRoZKwwKki3Hw_66svKTLgo

Національний педагогічний університет, кафедра теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної грамотності (грудень 2017 р.–червень 2018 р.)

Зарубіжні стажування:

Іnternatіоnal scіentіfіc and реdagogіcal іnternshір // IV International Scientific Congress «Society of Ambient Intelligence – 2021». – Ukrаiпе. Uzbekistan. Latvia; April 12–16, 2021. (Certificate 086-2021).

«Smart Society». – Educational, scientific and information space: formation, efficiency and development opportunities. – AKADEMII POLONIJNEJ. – Czestochowa, April, 2019.

Global aspects of world economy and international relations in conditions of economic instability. – Educational, scientific and information space: formation, efficiency and development opportunities. – Akademii Polonijnej. – Czestochowa (Certificate 062/2018).

Сертифікати оприлюднено на сайті кафедри: https://drive.google.com/drive/folders/1bQEghcrZ2_8YbPhblq7TPApny7nXHLO0

Інші види діяльності:

Експерт галузевої експертної ради з акредитації освітніх програм «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (за наказами МОН від 2024 року) при Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти України.

Гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня «Професійна освіта (Цифрові технології)».

Керівник робочої групи з розроблення освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальності 015 «Професійна освіта (Цифрові технології)».

Членкиня ГО «Всеукраїнська Асоціація працівників професійно-технічної освіти» у складі первинного осередку кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти.

Членкиня робочої групи із підготовки пропозицій та надання рекомендацій щодо приведення топонімів у відповідність зі стандартами державної мови (Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 2023 року).

Членкиня експертної групи з підтримки та рекомендації наукових робіт у галузі освіти в номінації «Вища освіта» на здобуття Державної премії України.

Науковий співробітник виконання держбюджетної науково-дослідної тематики «Індивідуальна підготовка гірничого інженера на базі системи штучного інтелекту», державна реєстрація НДР: 0114U003455.

Співавтор колективної монографії.

Викладач курсів підвищення кваліфікації для персоналу, який залучається до професійного навчання на виробництві за програмою: «Основи психолого-педагогічного мінімуму».

Нагороди:

Грамота Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, високий рівень професіоналізму з підготовки кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну діяльність у навчанні та вихованні студентської молоді.