Інформація про завідувача кафедрою

Хоцкіна Світлана Миколаївна

завідувачка кафедри

професійної та соціально-гуманітарної освіти,

кандидат педагогічних наук, доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувачка кафедри

Педагогічний стаж роботи – понад 30 років,

Досвід викладацької діяльності в університеті – понад 20 років.

Працює на кафедрі з 2013 року.

Освіта:

2010–2013 рр. – аспірантка кафедри педагогіки Криворізького педагогічного університету; Стипендіат Кабінету Міністрів України 2012 – 2013 рр.

2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Київський університет ім. Бориса Грінченка: докторська спеціалізована вчена  рада Д 26.133.06). Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

2018 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки.

Викладацька діяльність:

Хоцкіна С.М. викладає дисципліни бакалаврського та магістерського ступенів підготовки: «Основи науково-педагогічних досліджень»; «Теоретико-правові основи освіти та вступ до спеціальності», «Професійна педагогіка»; «Педагогічна майстерність», «Методика викладання у вищій школі»; «Теорія і практика експерименту», «Педагогіка вищої школи», «Педагогічний коучинг» тощо.

Керівник курсових робіт, педагогічної практики, переддипломної практики; випускових кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти, науково-дослідних студентських робіт.

Керівник стажуванням викладачів структурних підрозділів Криворізького національного університету.

Наукова діяльність:

Коло наукових інтересів: проблеми комунікації у професійній освіті; формування культури мовлення майбутніх бакалаврів/магістрів із професійної освіти; формування комунікативної компетентності, формування професійної компетентності майбутніх фахівців; методичні аспекти підготовки майбутніх бакалаврів/магістрів із професійної освіти; адаптація випускників в умовах виробничої діяльності.

Член Вченої ради Криворізького національного університету, Член Вченої ради Факультету інформаційних технологій.

Публікації:

Науковий доробок Хоцкіної С. М. представлено в профілях:

Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56644982000

Orcid ID: 0000-0002-0297-930X, Ukraine

Наукові праці в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=qVUM5UwAAAAJ&hl=ru

87 наукові праці у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах (Scopus); у фахових збірниках наукових праць; у збірниках матеріалів наукових конференцій;

Наукове портфоліо подано на сайті кафедри: https://drive.google.com/drive/folders/1FXZM91_SUkOKPvZGSa2XDMuaMRkaorZh

24 – навчально-методичного характеру (освітніх компонентів бакалаврського та магістерського циклів підготовки).

Методичне портфоліо подано на сайті кафедри: https://drive.google.com/drive/folders/1DbKOuVd7L0s468WFWPsKVMGUeMsOnJS3

Сертифікати оприлюднено на сайті кафедри: https://drive.google.com/drive/folders/1bQEghcrZ2_8YbPhblq7TPApny7nXHLO0

Стажування в Україні:

Національний педагогічний університет, кафедра теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної грамотності (грудень 2017 р. – червень 2018 р.)

Зарубіжні стажування:

Global aspects of world economy and international relations in conditions of economic instability. – Educational, scientific and information space: formation, efficiency and development opportunities. – Akademii Polonijnej. – Czestochowa (Certificate 062/2018).

«Smart Society». – Educational, scientific and information space: formation, efficiency and development opportunities. – AKADEMII POLONIJNEJ. – Czestochowa, April, 2019.

Іnternatіоnal scіentіfіc and реdagogіcal іnternshір // IV International Scientific Congress «Society of Ambient Intelligence – 2021». – Ukrаiпе. Uzbekistan. Latvia; April 12–16, 2021. – Certificate 086-2021.

Інші види діяльності:

Керівник робочої групи з розроблення освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальності 015 «Професійна освіта (Цифрові технології)».

Гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня «Професійна освіта (Цифрові технології)».

Членкиня ГО «Всеукраїнська Асоціація працівників професійно-технічної освіти» у складі первинного осередку кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти.

Член експертної групи з підтримки та рекомендації наукових робіт у галузі освіти в номінації «Вища освіта» на здобуття Державної премії України (2018 р.)

Науковий співробітник виконання держбюджетної науково-дослідної тематики «Індивідуальна підготовка гірничого інженера на базі системи штучного інтелекту», державна реєстрація НДР: 0114U003455 (2014–2016 рр.).

Співавтор колективної монографії.

Викладач курсів підвищення кваліфікації для персоналу, який залучається до професійного навчання на виробництві за програмою: «Основи психолого-педагогічного мінімуму».