Інформація про кафедру

професійної та соціально-гуманітарної освіти

Корпус № 1

Приміщення: закріплені за кафедрою: 436, 437, 438, 439, 445, 449

Викладацька кафедри – 441

Кабінет завідувача – 442

Тел. (056) 409-06-05

Електронна адреса psgo@knu.edu.ua    Посилання на сайт кафедри psgo.knu.edu.ua

 

Стратегія розвитку кафедри

Хоцкіна Світлана Миколаївна

Хоцкіна Світлана Миколаївна,                        в.о. завідувача кафедри,                                    кандидат педагогічних наук,                            доцент

Про кафедру:

Науково-педагогічний штат кафедри

Професори: Капіца В. Ф., Семеріков С. О., Стецкевич В. В., Цимбал Т. В.;

доценти: Кадол О. М., Моргун О. А., Пасічна О. В., Стойчик Т. І., Стрюк М. І., Сулима Т. С., Тарасова О. В., Ткачук В. В.,  Хоцкіна С. М., Шурупова К. В.;

старші викладачі: Басюк Л. Б.,  Гладир Я. С., Ланова І. В.;

викладачі: Ушаткіна С. О., Фасольняк Ю. Ю.

Професорсько-викладацький колектив кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти працює над комплексною темою: «Формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання». Актуальність теми зумовлена інноваційними процесами у професійній освіті, з-поміж яких чільне місце посідає компетентнісний.

Основними напрямами дослідження комплексної теми є:

– упровадження сучасних методик у практику підготовки майбутніх бакалаврів/магістрів із професійної освіти;

– методичні аспекти підготовки майбутніх бакалаврів/магістрів із професійної освіти;

– упровадження інноваційних технологій у процесі підготовки бакалаврів/магістрів із професійної освіти;

– розроблення теоретико-методичних засад формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів/магістрів із професійної освіти; – психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх бакалаврів/магістрів із професійної освіти (С. О. Семеріков, Т. С. Сулима, О. В. Тарасова, В. В. Ткачук, С. М. Хоцкіна);

– упровадження сучасних підходів до викладання педагогічної майстерності із подальшим формуванням професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання (Л. Б. Басюк, М. І. Стрюк);

– формування мовної особистості майбутніх бакалаврів із професійної освіти; технологія навчання української мови як іноземної (Я. С. Гладир, І. В. Ланова, О. В. Пасічна);

– збереження пам’яті про війну та використання мемуарних і документальних джерел у наукових дослідженнях і виховній роботі вищої школи («Війна в народній пам’яті»: В. В. Стецкевич, О. М. Кадол, Ю. Ю. Фасольняк);

– розвиток філософсько-наукових, теоретико-методологічних і соціогуманітарних знань майбутніх  фахівців,  високих якостей професійної культури молодих спеціалістів у напрямі формування успішної професійної кар’єри (В. Ф. Капіца, Т. В. Цимбал, О. А. Моргун, К. В.Шурупова).

Кафедра здійснює підготовку для здобуття ступенів бакалавра і магістра за освітньо-професійними програмами:

– «Професійна освіта (Цифрові технології)» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів зі спеціальності 015 «Професійна освіта (Цифрові технології)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (з 2020–2021 н. р.);

кваліфікація: «бакалавр із професійної освіти (Цифрові технології)».

Працевлаштування випускників: як фахівці галузі керування технічними процесами зможуть обіймати такі посади: інженера-програміста; оператора електронно-обчислювальної техніки; інженера-електронника; розробника обчислювальних систем та комп’ютерних програм; адміністратора бази даних; адміністратора доступу; аналітика з комп’ютерних комунікацій; аналітика операційного та прикладного програмного забезпечення; інженера-програміста; професіонала у галузі програмування; техніка-програміста; референта; адміністративного секретаря; оператора лічильних машин; як фахівці освітньої галузі зможуть обіймати посади: викладача практичного навчання дисциплін комп’ютерного (цифрового) циклу підготовки у закладах професійного типу; інші професіонали у галузі навчання (методиста; лаборанта навчального процесу; завідувача навчальної лабораторії; методолога); інструктора (майстра) виробничого навчання у ЗП(ПТ)О тощо.

кваліфікація: «магістр із професійної освіти (Цифрові технології)».

Працевлаштування випускників: Як фахівці освітньої галузі зможуть обіймати посади: викладача практичного навчання цифрових технологій ЗВО, методиста вищої категорії, асистента, молодшого наукового співробітника тощо. Як фахівці галузі керування технічними процесами зможуть обіймати такі посади: інженера-програміста, оператора електронно-обчислювальної техніки, інженера-електронника, розробника обчислювальних систем та комп’ютерних програм, професіонала у галузі програмування тощо.

– «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» першого (бакалаврського) зі спеціальності 015 «Професійна освіта (комп’ютерні технології)» галузі знань 01 «Освіта» (до 2020–2021 рр. вступу);

кваліфікація: «бакалавр із професійної освіти (комп’ютерні технології)».

Працевлаштування випускників: як фахівці галузі керування технічними процесами зможуть обіймати такі посади: інженера-програміста; оператора електронно-обчислювальної техніки; інженера-електронника; розробника обчислювальних систем та комп’ютерних програм; адміністратора бази даних; адміністратора доступу; аналітика з комп’ютерних комунікацій; аналітика операційного та прикладного програмного забезпечення; інженера-програміста; професіонала у галузі програмування; техніка-програміста;  референта; адміністративного секретаря; оператора лічильних машин; – як фахівці освітньої галузі зможуть обіймати посади: викладача практичного навчання комп’ютерних технологій у закладах професійного типу; інші професіонали у галузі навчання (методиста; лаборанта навчального процесу; завідувача навчальної лабораторії; методолога); інструктора (майстра) виробничого навчання у ЗП(ПТ)О.

– «Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)» першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 015 «Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» (з 2020–2021 н. р.);

кваліфікація: «бакалавр із професійної освіти (енергетика, електротехніка та електромеханіка)».

Працевлаштування випускників: як фахівці електротехнічної галузі зможуть обіймати такі посади: головного електрика; головного електромеханіка; головного енергетика; головного механіка; випробувача електричних машин, апаратів та приладів; диспетчера електромеханічної служби; інженера-конструктора (електротехніка); механіка виробництва; механіка цеху; слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування; слюсаря-електромонтажника; електромонтера з обслуговування електроустановок; техніка-електрика; техніка-технолога (електротехніка); гірничого техніка-електромеханіка;  фахівця з енергетичного менеджменту;

– як фахівці освітньої галузі зможуть обіймати посади: викладача практичного навчання електротехнічних дисциплін у закладах професійного типу; інші професіонали у галузі навчання (методиста; лаборанта навчального процесу; завідувача навчальної лабораторії; методолога); інструктора (майстра) виробничого навчання у ЗП(ПТ)О.

– «Професійна освіта (електротехніка та електромеханіка)» першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 015 «Професійна освіта (електротехніка та електромеханіка)» галузі знань 01 «Освіта» (до 2020–2021 рр. вступу);

кваліфікація: «бакалавр із професійної освіти (електротехніка та електромеханіка)».

Працевлаштування випускників: заклади профільної середньої, професійної (професійно-технічної), позашкільної, фахової передвищої освіти; підприємства, установи та організації галузі (за спеціалізацією «Електротехніка та електромеханіка»).

Обсяг освітньої програми для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні – 240 кредитів ЄКТС. Термін навчання – 3 роки 10 місяців; на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»– 2 роки 10 місяців.

Обсяг освітньої програми для підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні – 90 кредитів ЄКТС. Термін навчання – 1 рік 4 місяці.

У процесі підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Цифрові технології)» здійснюється підготовка подвійної спеціалізації: педагогічної та інженерної – галузі цифрових технологій. Здобувачі освіти оволодівають інженерними компетенціями цифрової галузі; навичками створення і використання різноманітних комп’ютерних (цифрових) технологій під час управління та навчання; отримують ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку. Паралельно опановують методики викладання фахових дисциплін та мають право викладати дисципліни циклу комп’ютерної підготовки у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Здобувачі вищої освіти володіють навичками створення й використання різноманітних цифрових технологій в управлінні та навчанні, здатні удосконалити свої знання й передати їх учням ЗПТО, здобувачам освіти коледжів, технікумів, інститутів та університетів.

У процесі підготовки бакалаврів спеціальності 015 «Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка)» здійснюється підготовка подвійної спеціалізації: педагогічної та галузевої – енергетика, електротехніка та електромеханіка. Здобувачі освіти оволодівають компетенціями електротехнічної галузі під час управління та навчання, що дозволить бакалавру успішно здійснювати професійну розробку, впровадження й дослідження енергоефективних електромеханічних систем у різних галузях діяльності, національної системи професійної (професійно-технічної) освіти, підприємства та виробництва. Здобувачі освіти паралельно опановують методики викладання фахових дисциплін та мають право викладати електротехнічні, електромеханічні дисципліни у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Історія кафедри:

Історія створення кафедри бере свій початок із викладання російської мови для іноземних студентів (1962 р.), які прибули з Куби. Із часом на базі секції російської мови при кафедрі іноземних мов створено кафедру російської мови як іноземної (1981 р.), якою завідував кандидат філологічних наук, доцент Володимир Андрійович Івашко. З 1986 р. керівництво кафедрою здійснювала кандидат педагогічних наук, доцент Січкар Анна Юріївна. Для підготовки майбутніх інженерів-педагогів засновано кафедру інженерної педагогіки (1993 р.), яку очолив кандидат історичних наук, доцент Стрюк Микола Іванович.

Кафедру української та російської мов створено (1996 р.) на базі кафедри російської мови як іноземної. Із 2001 р. викладацький склад кафедри інженерної педагогіки увійшов до складу кафедри інформатики, автоматики і систем управління.

За наказом ректора Криворізького технічного університету (2002 р.) створено кафедру інженерної педагогіки та мовної підготовки.

Упродовж 2004–2017 рр. керівництво кафедрою здійснювали кандидат педагогічних наук, доцент Сушенцева Лілія Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент Максименко Ірина Григорівна, доктор педагогічних наук, професор Бакум Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор Семеріков Сергій Олексійович.

З 2016 р. до складу кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки увійшов професорсько-викладацький склад кафедри історії.

У 2017 р. кафедру інженерної педагогіки та мовної підготовки очолила кандидат психологічних наук, доцент Тарасова Олена Володимирівна. Із 2019 р. – кандидат педагогічних наук, доцент Хоцкіна Світлана Миколаївна.

Відповідно до наказу ректора Криворізького національного університету (2020 р.) реорганізовано кафедру інженерної педагогіки та мовної підготовки та кафедру філософії і соціальних наук шляхом об’єднання кафедр і створення на їх базі кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти.