Конференції

Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів і молодих дослідників «Молодий науковець ХХІ століття»

       

16 листопада 2017 року на базі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки ДВНЗ «Криворізький національний університет» відбулася Міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрантів і молодих дослідників «Молодий науковець ХХІ століття».

Відкрив конференцію проректор із науково-педагогічної та навчально-виховної роботи ДВНЗ «Криворізький національний університет» Стрюк Микола Іванович, який відзначив значущість порушених проблем, поміж яких психолого-педагогічні проблеми організації навчально-виховного процесу, інновації в освіті, економіці й техніці, актуальні проблеми філології; розвиток мовної особистості в сучасній школі тощо.

Учасників конференції привітали декан факультету інформаційних технологій Чубаров Владислав Анатолійович та завідувач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки Тарасова Олена Володимирівна.

На пленарному засіданні були заслухані доповіді: «Реалізація підходів до формування полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови» (Дирда І. А.); «Безвибухова технологія розробки гірських порід фрезерними комбайнами на залізорудних кар’єрах» (Вусик О. О.); «Фінансова система Алжиру» (Хамаілі А.); «Можливості використання QR-кодів у навчанні» (Єчкало Ю. В.); «Освітній портал для студентів з особливими освітніми потребами. Використання технології доповненої реальності» (Ткачук В. В.).

Секційна робота конференції здійснювалася за такими напрямами:

  • гуманізація та гуманітаризація освіти як чинник творчого розвитку майбутнього фахівця;
  • психолого-педагогічні проблеми організації навчально-виховного процесу у ВНЗ;
  • проблеми підготовки гірничих інженерів;
  • мовна особистість майбутнього фахівця;
  • історія України та проблеми сучасного державотворення;
  • інновації в техніці й економіці.

На секційних засіданнях обговорювалися проблеми професійної підготовки фахівців, у роботі яких взяли участь понад 60 доповідачів із вищих навчальних закладів України (ДВНЗ «Криворізький національний університет»; ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»; Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; ДВНЗ «Запорізький національний університет»; ДВНЗ «Університет державної фіскальної служби України»; Харківський національний університет радіоелектроніки; Автотранспортний коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет»; Інгулецький коледж ДВНЗ «Криворізький національний університет»).

У дружній атмосфері відбулося засідання секції «Гуманізація та гуманітарізація освіти як чинник творчого розвитку майбутнього фахівця». До участі в роботі секційного засідання було залучено шість доповідачів (Бордюг Ю., Лаптєва М., Мироненкова Н., Мікуліна І., Перевознюк В. В., Червоношенко В., Гівці А.). Тематика поданих матеріалів стосувалася проблем формування комунікативної компетентності; визначення готовності до педагогічної діяльності; тлумачення понять креативності й інтелекту сучасними науковцями. Окреслені реалії та перспективи кризи духовного й культурного розвитку особистості.

Молоді науковці презентували результати власних доробок під час секційного обговорення «Психолого-педагогічні проблеми організації навчально-виховного процесу у ВНЗ». У процесі творчого діалогу акцентовано увагу на пріоритетах вищої освіти, підґрунтям яких є орієнтація на розвиток особистості, здатної творчо розв’язувати взаємопов’язані професійно-практичні та соціально-економічні проблеми, які відповідають вимогам сьогодення, що безпосередньо залежить від змісту та організації навчально-виховного процесу. Оскільки саме у цьому контексті здійснюється професійне становлення особистості. Доповідачі (Костенко Вікторія, Лісова Ольга, Павленко Ірина, Радченко Олександр, Радткіна Дар’я, Храпко Вікторія) навели аргументи на підтвердження тези щодо динамічних змін, зумовлених стрімким розвитком інформаційно-технологічного суспільства, що потребує формування освіченої, творчої особистості, реалізації та самореалізації в освітньому просторі. Відтак доведено, що загальна педагогічна підготовка майбутнього педагога професійного навчання набуває значущості, якщо змістовий аспект покликаний відображати специфіку формування творчої особистості. Відповідно, підготовка фахівця з профільною фаховою освітою забезпечує його здатність до професійного та особистісного саморозвитку.

Доповіді секційного засідання «Мовна особистість майбутнього фахівця» присвячено різноманітним аспектам формування культури професійного мовлення, зокрема: роль термінів у процесі фахового спілкування (Гунько Ю., Колупаєв Д., Крапивний Н., Лукаш С., Осипова А., Постельняк К., Смолова Ю.); реалізація підходів до формування полікультурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови (Дирда І.); розвиток риторичних умінь і навичок (Дюмін М.). Особливу увагу приділено нормативним аспектам слововживання, що забезпечують чистоту сучасної української літературної мови (Снегощенко Д.). Проаналізовано лексикографічні джерела (Чуднівець А.).

Учасники конференції виявили глибокі знання структурних рівнів української мови (Дмитрієва В.) та окреслили шляхи піднесення культури мовлення студентів (Кравченко О., Зятюк Т., Рижов О.).

Доповідачі секції «Історія України та проблеми сучасного державотворення» розкрили аспекти відновлення історичної правди та історичної справедливості, проблеми з’ясування долі радянських військовополонених у роки Другої світової війни в ракурсі оперування спогадами (Павлік Д.); функціонування на території України концтаборів під час і після Другої світової війни (Воронцов Д. ). Студентка із Камеруну Обоссолего Крістель доповіла про історію й основні напрямки розвитку камерунського гірництва.

Зростання інформаційних потоків та широке впровадження різноманітних інформаційних технологій зумовило структурні, функціональні та змістові зміни окресленої галузі. Тому сучасне суспільство ставить перед системою освіти низку нових завдань, пов’язаних з оновленням змісту освіти, розробкою й упровадженням нових форм навчального процесу, педагогічних технологій і комп’ютерно зорієнтованих засобів навчання. Змін в освіті вимагають упровадження нових підходів у контексті освітньої інноватики системи вищої професійної освіти. У роботі секції «Інновації в техніці й економіці» відзначено доповідь Кулібаби Анни, яка вперше здійснила розподілення засобів ІКТ навчання (апаратні та програмні) для студентів з особливими освітніми потребами. Зюган У., Турівний В., Булаєв О. презентували практичні аспекти застосування технології доповненої реальності у підготовці інженерів. Настасюк О. продемонстрував алгоритм створення QR-кодів для презентації наукових досягнень.

Варто акцентувати на значущості та актуальності обговорюваних проблем, оскільки в інформаційному просторі сучасної системи освіти особливого значення набуває професійна підготовка фахівців.

 

Дякуємо всім активним учасникам конференції за активну творчу співпрацю, ініціативність та креативність мислення, виявлені учасниками  у процесі наукового пошуку та обговорення.

Із повагою, науково-програмний та організаційний комітет конференції.