Інформація про кафедру

професійної та соціально-гуманітарної освіти

Корпус № 1

Приміщення: закріплені за кафедрою: 436, 437, 438, 439, 445, 449

Викладацька кафедри – 441 аудиторія

Кабінет завідувача – 442 аудиторія

Тел. (056) 409-06-05

Електронна адреса psgo@knu.edu.ua    Посилання на сайт кафедри psgo.knu.edu.ua

 

Хоцкіна Світлана Миколаївна

Хоцкіна Світлана Миколаївна, в. о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Про кафедру:

Штат кафедри: професор Стецкевич В. В., Стрюк М. І., Семеріков С. О.; доценти Пасічна О. В., Сулима Т. С., Тарасова О. В. [EN], Хоцкіна С. М., Кадол О. М.; старші викладачі Гладир Я. С., Ланова І. В., Басюк Л. Б., Ткачук В. В., викладач Фасольняк Ю. Ю. Забезпечують діяльність кафедри старший лаборант Виговська Л. О. і лаборант Соколовська Л. В.

Секція історії: доктор історичних наук, професор В. В. Стецкевич, кандидат історичних наук, доцент О. М. Кадол, викладач Ю. Ю. Фасольняк.

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки (ІПМП) створена у 2002 р. за наказом ректора Криворізького технічного університету. У 2016 р. до складу кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки приєдналися викладачі кафедри історії.

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки здійснює підготовку фахівців у галузі знань 01 «Освіта» за освітньо-кваліфікаційними ступенями «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями:

015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології),

015 – Професійна освіта (спеціалізація – електротехніка та електромеханіка).

У процесі підготовки фахівців спеціальності 015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології) здійснюється підготовка подвійної спеціалізації: педагогічної та інженерної галузі комп’ютерних технологій. Студенти оволодівають інженерними компетенціями комп’ютерної галузі; навичками створення і використання різноманітних комп’ютерних технологій під час управління та навчання; отримують ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку. Паралельно опановують методиками викладання фахових дисциплін та мають право викладати комп’ютерні та психолого-педагогічні дисципліни у вищих навчальних закладах.

У процесі підготовки фахівців спеціальності 015 – Професійна освіта (спеціалізація – електротехнології та електромеханіка) здійснюється підготовка подвійної спеціалізації: педагогічної та галузевої – електротехнології та електромеханіка. Студенти оволодівають компетенціями електротехнічної галузі під час управління та навчання; отримують ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку. Паралельно опановують методиками викладання фахових дисциплін та мають право викладати електротехнічні, електромеханічні та психолого-педагогічні дисципліни у вищих навчальних закладах.

Викладачі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки працюють над комплексною темою «Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів». Актуальність теми зумовлена новими підходами в освіті, з-поміж яких одне із чільних місць посідає компетентнісний. Тарасова О. В. та Сулима Т. С. беруть участь у розробці держбюджетної теми «Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності у майбутніх педагогів». Завершено роботу над бюджетною тематикою «Індивідуальна підготовка гірничого інженера на базі системи штучного інтелекту» (Бакум З. П., Ткачук В. В., Хоцкіна С. М.).

Викладачі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки працюють над комплексною темою «Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів». Актуальність теми зумовлена новими підходами в освіті, з-поміж яких одне із чільних місць посідає компетентнісний.

Основними напрямами дослідження комплексної теми є:

– вивчення стану та розроблення сучасних методик підготовки майбутнього інженера-педагога; проблеми упровадження інноваційних технологій у процес навчання; розроблення теоретико-методичних засад формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів; психологічні засади підготовки майбутнього педагога професійного навчання (С. О. Семеріков, Т. С. Сулима, О. В. Тарасова, В. В. Ткачук, С. М. Хоцкіна);

– формування мовної особистості майбутнього інженера-педагога, технологія навчання української мови як іноземної (Я. С. Гладир, Л. В.  Ланова, О. В. Пасічна);

– збереження пам’яті про війну та використання мемуарних і документальних джерел у наукових дослідженнях і виховній роботі («Війна в народній пам’яті»: В. В. Стецкевич, О. М. Кадол, Ю. Ю. Фасольняк).

У 2016-2017 навчальному році викладачі кафедри взяли участь у 40 конференціях, зокрема:

у 8 міжнародних конференціях, проведених за межами України (у Азербайджані, Білорусі, Болгарії, Великобританії, Польщі);

більшість викладачів кафедри взяли участь у 21 міжнародній конференції, проведеній у межах України (у Вінниці, Києві, Кривому Розі, Львові, Миколаєві, Одесі, Рівному, Слов’янську й Харкові);

участь у 10 Всеукраїнських конференціях (у Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Кропивницькому, Львові, Харкові, Черкасах).

Кафедра успішно пройшла ліцензування (травень 2017 року) на розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (започаткування нової спеціальності) з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня. Отримано ліцензію на освітню діяльність до 50 осіб – підготовка фахівців другого (магістерського) рівня зі спеціальності 015 «Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології)». Галузь знань 01 «Освіта».

Форма навчання: денна та заочна.

Загальний обсяг Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 90 кредитів ЄКТС; термін навчання 1 рік 5 місяців.

Ліцензійна справа відповідає Тимчасовому стандарту вищої освіти, освітньо-професійній програмі зі спеціальності 015 «Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології)».

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності першого рівня вищої освіти – ступеня бакалавра.

Секція історії (в минулому – кафедра історії та українознавства) існує з часів створення у 1922 р. вечірнього робітничого технікуму, з якого, власне, виріс Криворізький національний університет. 

Особливою подією в житті історичного колективу університету стало видання в 2011 р. навчального посібника «Україна: Нариси історії державотворення» під науковою редакцією проф. В. В. Стецкевича. У посібнику подано інтерпретацію історичного минулого нашої держави, побудованої на основі здобутків вітчизняного історіописання та власного багаторічного досвіду викладання нормативного курсу «Історія України» в технічному університеті.

Характерною рисою навчально-виховного процесу історичної секції є органічне поєднання викладання української історії та культури із студентськими науковими дослідженнями та краєзнавчо-пошуковою роботою. Особлива увага приділяється залученню студентів до написання творчих робіт та участі в олімпіадах з історії України як в межах навчального закладу, так і всеукраїнського масштабу. З ініціативи викладачів кафедри студенти займаються науково-пошуковою роботою, збираючи та опановуючи спомини свідків Голодомору 1932–1933 рр. та учасників Другої Світової війни. На основі цих студентських досліджень проведено низку конференцій та видано чимало публікацій.

Колектив кафедри залучає студентів до виховних заходів як університетського, так і всеукраїнського масштабу (підтримка Тарасової церкви у Каневі, акції «Свіча пам’яті»; висадження калинової алеї на пошану світлої пам’яті жертв Голодомору в Україні). До 65 річниці Великої Перемоги проведено пошукову роботу та увічнено в книзі «Поіменно…» пам’ять 409 воїнів, безпосередніх учасників Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., які навчалися чи працювали в Криворізькому гірночорудному інституту (нині – ДВНЗ «Криворізький національний університет»).

 

Історія кафедри

Історія створення кафедри бере свій початок у 1962 році, коли почалося викладання російської мови для перших іноземних студентів, що прибули з Куби. У зв’язку з подальшим зростанням їх кількості в 1981 році на базі секції російської мови при кафедрі іноземних мов було створено кафедру російської мови як іноземної. Очолив кафедру кандидат філологічних наук, доцент Івашко Володимир Андрійович.

З 1986 року керівництво кафедрою здійснювала кандидат педагогічних наук, доцент Січкар Анна Юріївна. У 1993 році для забезпечення психолого-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів було створено кафедру інженерної педагогіки на чолі з кандидатом історичних наук, доцентом Стрюком Миколою Івановичем.

Кафедру української та російської мов було створено на базі кафедри російської мови як іноземної в 1996 році. У 2001 році викладачі кафедри інженерної педагогіки ввійшли до складу кафедри інформатики, автоматики і систем управління. У 2002 році було створено вже безпосередньо кафедру інженерної педагогіки та мовної підготовки, яку в 2004 році очолила кандидат педагогічних наук, доцент Сушенцева Лілія Леонідівна.

Протягом 2008-2017 років керівництво кафедрою здійснювали кандидат педагогічних наук, доцент Максименко Ірина Григорівна; доктор педагогічних наук, професор Бакум Зінаїда Павлівна; доктор педагогічних наук, професор Семеріков Сергій Олексійович.

У 2017 році кафедру очолила кандидат психологічних наук, доцент Тарасова Олена Володимирівна. У складі кафедри 16 штатних викладачів, 2 сумісники, 2 лаборанти.