Інформація про кафедру

інженерної педагогіки та мовної підготовки

cropped-ico.png

Корпус № 1

Приміщення: закріплені за кафедрою: 436, 437, 438, 439, 445, 449

Викладацька кафедри – 441 аудиторія

Кабінет завідувача – 442 аудиторія

Тел. (056) 409-06-05

Електронна адреса ipmppost@gmail.com Посилання на сайт кафедри ipmp.knu.edu.ua

Про кафедру:

Бакум Зінаїда Павлівна

Бакум Зінаїда Павлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри з 2010 р.

Штат кафедри – 18 викладачів: професори: Бакум З. П., Стецкевич В. В; доценти: Козак Л. В., Пасічна О. В., Савченко А. Л., Тарасова О. В., Кадол О. М., Хоцкіна С. М., Сулима Т. С.; старші викладачі: Гладир Я. С.; Ланова І. В., Мелкумова Т. В., Суховенко Н. І., викладачі: Ткачук В. В., Фасольняк Ю. Ю.; забезпечують діяльність кафедри старший лаборант Виговська Л. О. та лаборант Соколовська Л. В.

Секція історії: доктор професор В. В. Стецкевич, канд. істор. наук, доцент О. М. Кадол., викладач Ю. Ю.Фасольняк.

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки (ІПМП) створена згідно наказу ректора Криворізького технічного університету в 2002 році. У 2016 р. до складу кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки ДВНЗ «Криворізький національний університет» приєднано викладацький склад кафедри історії.

Кафедра здійснює підготовку фахівців з галузі знань

01 «Освіта/Педагогіка» ступенів «бакалавр», «магістр»

за спеціальностями:

015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології).

015 – Професійна освіта(спеціалізація – електротехнології та електромеханіка).

У процесі підготовки фахівців спеціальності 015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології) здійснюється підготовка подвійної спеціалізації: педагогічної та інженерної галузі комп’ютерних технологій. Студенти оволодівають інженерними компетенціями комп’ютерної галузі; навичками створення і використання різноманітних комп’ютерних технологій під час управління та навчання; отримують ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку. Паралельно опановують методиками викладання фахових дисциплін та мають право викладати комп’ютерні та психолого-педагогічні дисципліни у вищих навчальних закладах.

У процесі підготовки фахівців спеціальності 015 – Професійна освіта (спеціалізація – електротехнології та електромеханіка) здійснюється підготовка подвійної спеціалізації: педагогічної та галузевої – електротехнології та електромеханіка. Студенти оволодівають компетенціями електротехнічної галузі під час управління та навчання; отримують ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку. Паралельно опановують методиками викладання фахових дисциплін та мають право викладати електротехнічні, електромеханічні та психолого-педагогічні дисципліни у вищих навчальних закладах.

Викладачі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки працюють над комплексною темою «Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів». Актуальність теми зумовлена новими підходами в освіті, з-поміж яких одне із чільних місць посідає компетентнісний. Тарасова О. В. та Сулима Т. С. беруть участь у розробці держбюджетної теми «Теоретико-методичні засади формування професійної мобільності у майбутніх педагогів». Завершено роботу над бюджетною тематикою «Індивідуальна підготовка гірничого інженера на базі системи штучного інтелекту» (Бакум З. П., Ткачук В. В., Хоцкіна С. М.).

Викладачі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки працюють над комплексною темою «Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів». Актуальність теми зумовлена новими підходами в освіті, з-поміж яких одне із чільних місць посідає компетентнісний.

Основними напрямами дослідження комплексної теми є:

– вивчення стану та розроблення сучасних методик підготовки майбутнього інженера-педагога; проблеми упровадження інноваційних технологій у процес навчання; розроблення теоретико-методичних засад формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів; психологічні засади підготовки майбутнього педагога професійного навчання (З. П. Бакум, С. О. Семеріков, Т. С. Сулима, О. В. Тарасова, В. В. Ткачук, С. М. Хоцкіна);

– формування мовної особистості майбутнього інженера-педагога, технологія навчання української мови як іноземної (З. П. Бакум, Я. С. Гладир, Л. В. Козак, І. В. Ланова, Т. В. Мелкумова, О. В. Пасічна, А. Л. Савченко, Н. І. Суховенко);

– збереження пам’яті про війну та використання мемуарних і документальних джерел у наукових дослідженнях і виховній роботі («Війна в народній пам’яті»: В. В. Стецкевич, О. М. Кадол, Ю. Ю. Фасольняк, Л. В. Чорнодід).

У 2016-2017 навчальному році викладачі кафедри взяли участь у 40 конференціях, зокрема:

у 8 міжнародних конференціях, проведених за межами України (у Азербайджані, Білорусі, Болгарії, Великобританії, Польщі);

більшість викладачів кафедри взяли участь у 21 міжнародній конференції, проведеній у межах України (у Вінниці, Києві, Кривому Розі, Львові, Миколаєві, Одесі, Рівному, Слов’янську й Харкові);

участь у 10 Всеукраїнських конференціях (у Запоріжжі, Києві, Кривому Розі, Кропивницькому, Львові, Харкові, Черкасах).

Кафедра успішно пройшла ліцензування (травень 2017 року) на розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (започаткування нової спеціальності) з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня. Отримано ліцензію на освітню діяльність до 50 осіб – підготовка фахівців другого (магістерського) рівня зі спеціальності 015 «Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології)». Галузь знань 01 «Освіта».

Форма навчання: денна та заочна.

Загальний обсяг Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 90 кредитів ЄКТС; термін навчання 1 рік 5 місяців.

Ліцензійна справа відповідає Тимчасовому стандарту вищої освіти, освітньо-професійній програмі зі спеціальності 015 «Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології)».

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності першого рівня вищої освіти – ступеня бакалавра.

Секція історії (в минулому – кафедра історії та українознавства) існує з часів створення у 1922 р. вечірнього робітничого технікуму, з якого, власне, виріс Криворізький національний університет. Насьогодні історичну ланку освітянського процесу в нашому Alma Mater представляють: доктор історичних наук, професор В. В. Стецкевич, кандидат історичних наук, доцент О. М. Кадол, викладач Ю. Ю. Фасольняк.

Особливою подією в житті історичного колективу університету стало видання в 2011 р. навчального посібника «Україна: Нариси історії державотворення» під науковою редакцією проф. В. В. Стецкевича. У посібнику подано інтерпретацію історичного минулого нашої держави, побудованої на основі здобутків вітчизняного історіописання та власного багаторічного досвіду викладання нормативного курсу «Історія України» в технічному університеті.

Характерною рисою навчально-виховного процесу історичної секції є органічне поєднання викладання української історії та культури із студентськими науковими дослідженнями та краєзнавчо-пошуковою роботою. Особлива увага приділяється залученню студентів до написання творчих робіт та участі в олімпіадах з історії України як в межах навчального закладу, так і всеукраїнського масштабу. З ініціативи викладачів кафедри студенти займаються науково-пошуковою роботою, збираючи та опановуючи спомини свідків Голодомору 1932–1933 рр. та учасників Другої Світової війни. На основі цих студентських досліджень проведено низку конференцій та видано чимало публікацій.

Колектив кафедри залучає студентів до виховних заходів як університетського, так і всеукраїнського масштабу (підтримка Тарасової церкви у Каневі, акції «Свіча пам’яті»; висадження калинової алеї на пошану світлої пам’яті жертв Голодомору в Україні). До 65 річниці Великої Перемоги проведено пошукову роботу та увічнено в книзі «Поіменно…» пам’ять 409 воїнів, безпосередніх учасників Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., які навчалися чи працювали в Криворізькому гірночорудному інституту (нині – ДВНЗ «Криворізький національний університет»).