Результати проходження педагогічної та переддипломної практик магістрантами

Результати проходження педагогічної та переддипломної практик магістрантами освітньої програми

Професійна освіта (Цифрові технології)

у закладах фахової передвищої освіти

Цьогоріч здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти академічних груп ПОЦТ-22м та ЗПОЦТ-22м проходили педагогічну та переддипломну практики в закладах фахової передвищої. Магістранти набували педагогічного досвіду у ВСП «Гірничо-електромеханічний фаховий коледж Криворізького національного університету», Міжрегіональному центрі професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців.

Робочою програмою проходження педагогічної практики передбачено поглиблення та закріплення теоретичних знань, оволодіння магістрантами сучасними методами, формування професійних здатностей щодо прийняття самостійних рішень в умовах навчально-пізнавальної діяльності, виховання потреби систематичного поповнення знань та творчого їх застосування у практичній діяльності тощо.

Магістранти мали змогу відвідувати заняття викладачів; спілкувалися зі студентами та педагогічними працівниками, а також випробувати себе в ролі викладачів лекційних та практичних занять із дисциплін навчальних планів підготовки різних спеціальностей («Алгоритмізація», «Автоматика та робототехніка», «Інформатика», «Комп’ютерне проєктування», «Комп’ютерна графіка», «Операційні системи», «Матеріалознавство», «Обчислювальна техніка»). Розробляли та проводили виховні заходи (присвячені безпеці в Інтернеті, забрудненню навколишнього середовища; патріотичному вихованню), виходили з актуальності проблем, адаптовуючи до умов конкретної студентської аудиторії.

Щиро дякуємо адміністрації та викладацькому складу закладів освіти за створені комфортні умови роботи в дистанційному форматі здобуття досвіду викладацької діяльності нашими магістрантами.

За результатами проходження практик магістранти презентували здобутий практичний досвід (фотогалерея).

This slideshow requires JavaScript.