СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ КАФЕДРИ ІНЖЕНЕРНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА. ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

4 листопада 2020 року в дистанційному форматі відбулася зустріч магістрантів спеціальності 015 «Професійна освіта. Цифрові технології» зі стейкхолдером кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки Стойчик Тетяною Іванівною – кандидатом педагогічних наук, доцентом; заступником директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею.

У контексті вивчення дисципліни «Теорія і практика експерименту» магістерського циклу професійної підготовки Стойчик Тетяна Іванівна презентувала результати експериментального педагогічного майданчика за темою: «Педагогічні умови формування конкурентоздатності фахівців гірничого профілю в професійних навчальних закладах» (науковий керівник – Сергеєва Лариса Миколаївна, завідувач кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; науковий консультант – Ничкало Неля Григорівна, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України). Наукове дослідження здійснювалося на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею. 

Магістранти мали змогу з’ясувати: як впливає зміна змісту підготовки кваліфікованих робітників гірничого профілю на формування професійних компетентностей майбутніх фахівців гірничих підприємств.

Щиро вдячні Тетяні Іванівні за презентацію надактуального потужного досвіду роботи! 

Обмін професійним досвідом викладачів кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки в дистанційному форматі

З переведенням навчального процесу в режим онлайн змінилася і форма проведення відкритих занять. У жовтні 2020 р. на кафедрі інженерної педагогіки та мовної підготовки було проведено 2 відкритих заняття із застосуванням Google Meet. 

Кандидат філологічних наук, доцент Пасічна О. В. провела 21 жовтня 2020 року відкрите практичне заняття у групі ІПЗ-20-2 на тему «Українська фахова термінологія» (дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»). О. В. Пасічна окреслила мету заняття, опорні поняття теми, програмові вимоги до знань і вмінь студентів. Розглянуто такі питання: терміни та їх характерні ознаки, групи термінологічної лексики, структурні моделі термінів, особливості творення термінів, проблема україномовного перекладу науково-технічних термінів, уживання загальнонаукових та вузькоспеціальних термінів у сфері професійної комунікації. Задля набуття практичних умінь і навичок О. В. Пасічна запропонувала завдання на складання тексту за профілем майбутньої спеціальності, редагування наукового тексту, групування термінів за способом словотвору й за належністю до певної галузі знань. Упродовж заняття студенти демонстрували високий рівень зацікавленості у засвоєнні матеріалу, були активні у виконанні всіх видів навчальної роботи. Викладачка постійно залучає студентів до діалогу, розвиває їхню самостійність. На занятті панувала атмосфера доброзичливості. У відгуках присутніх на практичному занятті колег (в.о. зав. кафедри ІПМП, канд. пед. наук, доц. Хоцкіна С. М.; канд. психол. наук, доц. Тарасова О. В.; канд. пед. наук, доц. Сулима Т. С.;  доктор істор. наук, проф. Стецкевич В. В.; канд. істор. наук, доц. Кадол О. М.; канд. філол. наук, ст. викладач Гладир Я. С.; канд. пед. наук, ст. викладач Ткачук В. В.; ст. викладач Ланова І. В.; викладач Фасольняк Ю. Ю.) зазначається, що О. В. Пасічна добре володіє матеріалом, уміє донести його до студентів у доступній формі. Практичне заняття проведено на високому науково-методичному рівні й відповідає вимогам вищої школи до занять такого типу.

 

Кандидат педагогічних наук, ст. викладач Ткачук В. В. провела 22 жовтня 2020 р. відкрите лекційне заняття у групі ПОЦТ-20, 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» на тему «Алгоритми розв’язання задач. Розробка блок-схем» (дисципліна «Інформатика та інформаційні технології»). Під час проведення лекційного заняття В. В. Ткачук дотримувалась чіткої структури та логіки викладу нового матеріалу. Для активізації пізнавальної діяльності студентів лектором наведено відеоряд з алгоритмізації робототехніки та сучасних роботів. Наголошено на важливості формування алгоритмічного мислення як однієї з важливих компетенцій майбутнього фахівця. На занятті була застосована робота у групах (пошук інформації, наведення прикладів повсякденних алгоритмів студентами). Контроль знань здійснювався лектором упродовж заняття за пропонованими питаннями, що передбачали обґрунтування відповідей та наведення прикладів студентами. Варто акцентувати на доцільно використаних та поданих професійно зумовлених прикладах лектора (про автоматизацію та роботизацію усіх сфер життя: виробництва, фаст-фудів, супермаркетів, а також дзвінків у кол-центрах тощо). В. В. Ткачук мотивовано вела дискусію зі студентами про прогрес у технологіях, завдяки яким ми є свідками початку масового використання складних алгоритмів, які використовують машинне навчання та штучний інтелект. У відгуках присутніх на практичному занятті колег (в.о. зав. кафедри ІПМП, канд. пед. наук, доц. Хоцкіна С. М.; канд. психол. наук, доц. Тарасова О. В.; канд. пед. наук, доц. Сулима Т. С.; канд. філол. наук, доц. Пасічна О. В.; доктор істор. наук, проф. Стецкевич В. В.; канд. істор. наук, проф. Стрюк М. І.; канд. істор. наук, доц. Кадол О. М.; канд. філол. наук, ст. викладач Гладир Я. С.; ст. викладач Ланова І. В.) зазначається, що мету заняття досягнуто,  лекція проведена на високому науково-методичному рівні.

 

Проходження науково-педагогічної практики магістрантами другого року навчання спеціальності 015 – Професійна освіта. Комп’ютерні технології.

Упродовж двох тижнів (21.092020–02.10.2020) згідно з освітньою програмою «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» магістранти групи ПОКТ-19-м проходили науково-педагогічну практику на базі Криворізького національного університету. 

Метою науково-педагогічної практики стало формування й розвиток професійних навичок майбутніх професіоналів у галузі обчислювальних систем, викладачів; оволодіння основами педагогічної майстерності, уміннями й навичками здійснення викладацької діяльності у стінах закладу вищої освіти. 

Магістранти мали змогу відвідати заняття викладачів кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки, поспілкуватися зі студентами в контексті дисциплін навчального плану підготовки зі спеціальності; провести власні заняття з психології, професійної педагогіки, методики професійного навчання, а також здійснити діагностичні розробки з проблеми власного кваліфікаційного дослідження.

Варто зазначити, що науково-педагогічна практика змінює майбутніх магістрантів професійної освіти, розширює їхній світогляд, допомагає здобувати досвід професійно-педагогічної взаємодії. 

Щиро дякуємо за творчу співпрацю викладачам кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки та студентам спеціальності 015 – Професійна освіта!

     

Співпраця Криворізького національного університету й Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею

30 вересня 2020 року на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею студенти кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки Криворізького національного університету мали можливість удосконалити практичні навички та вміння в рамках проведення навчальних занять з предметів теоретичної підготовки з професійним спрямуванням (викладачі вищої категорії Оксана Музика і Наталя Єгорова), проаналізувати, методично обґрунтувати і сформувати власне бачення основних завдань, поставлених викладачем під час проведення уроку.

Дякуємо керівництву Криворізького національного університету за можливість співпраці в рамках соціального партнерства щодо підготовки конкурентоздатних фахівців для закладів професійної (професійно-технічної) освіти.   

Педагогічна практика магістрантів другого року навчання Криворізького національного університету спеціальності 015 – Професійна освіта. Комп’ютерні технології на базі Криворізького коледжу Національної металургійної академії України

Упродовж трьох тижнів (01вересня 19 вересня 2020 року) магістранти групи ПОКТ-19м під керівництвом Хоцкіної Світлани Миколаївни (в.о. завкафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки, доцент) проходили педагогічну практику на базі Криворізького коледжу Національної металургійної академії України. Студенти мали змогу відвідувати заняття, спілкуватися зі студентами та педагогічними працівниками закладу, а також проводити власні теоретичні, практичні заняття з інформатики та брати участь у виховних заходах.

Програмою проходження педагогічної практики передбачено поглиблення та закріплення теоретичних знань, оволодіння магістрантами сучасними методами, формами організації праці в галузі майбутньої професії; формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних умовах навчально-пізнавальної діяльності, виховання потреби систематичного поповнення знань та творчого їх застосування у практичній діяльності.

Практика завжди викликає у студентів не тільки величезне хвилювання, а й непідробний інтерес, азарт та професійну цікавість. Педагогічна практика виявляє не тільки готовність до обраної професії, але й ті якості особистості, про наявність яких, можливо, студент раніше і не підозрював: уміння швидко приймати рішення, стресостійкість, лідерські якості тощо.

У процесі педагогічної практики магістранти групи ПОКТ-19м набули досвіду викладацької взаємодії, практичної роботи зі студентами Криворізького коледжу Національної металургійної академії України. Опанували нові методики навчально-пізнавальної співпраці та отримали безліч позитивних емоцій під час спілкування з викладацьким складом та студентами.

Щиро дякуємо директору Криворізького коледжу Національної металургійної академії України Сухотіну Віталію Михайловичу, викладачу інформатики Гаврилюк Марині Геннадіївні та креативному педагогічному колективу коледжу за надання умов для творчої співпраці та самореалізації майбутніх професіоналів у галузі обчислювальних систем, викладачів. 

ДБАЄМО ПРО ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти співпраця зі стейкхолдерами є запорукою успішної підготовки майбутніх фахівців.

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки, продовжуючи традиції тісної співпраці з профтехосвітянами міста, запросила для викладання практичних занять з дисципліни «Методика професійного навчання» студентам спеціальності 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» кандидата педагогічних наук, заступника директора Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею Стойчик Тетяну Іванівну.

Під час першої зустрічі студенти узагальнили знання про Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти на модульно-компетентнісній основі з конкретних робітничих професій, особливості їх запровадження в закладах професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, на підприємствах, в установах, організаціях, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників.

Велику увагу на занятті було приділено методичним рекомендаціям щодо ефективної роботи педагогів професійного навчання з цим документом.

На завершення Тетяною Іванівною було презентовано наукову монографію «Конкурентоздатність як умова професійного зростання фахівців», підготовлену у співавторстві з доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри професійної та вищої освіти Університету менеджменту освіти НАПН України Сергеєвою Ларисою Миколаївною. 

Окреслено нові вектори й інноваційні формати співпраці!

Вебінар «Опановуємо Google Meet»

29.04.2020 на кафедрі інженерної педагогіки та мовної підготовки було проведено вебінар «Опановуємо Google Meet». Викладачі кафедри ознайомилися зі специфікою даного сервісу відеозв’язку. Упровадження цього сучасного програмного забезпечення дозволяє оптимізувати процес викладання дисциплін кафедри: педагогічних, психологічних, філологічних, історичних. На засіданні кафедри, проведеному online, обговорювалися шляхи вдосконалення навчального процесу із застосуванням Google Meet. Викладачі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки поділилися  своїми напрацюваннями щодо організації роботи зі студентами в умовах дистанційного навчання.

КАРАНТИН ПРОДОВЖЕНО

Загальнонаціональний карантин продовжено до 11 травня 2020 року – відповідне рішення Уряд ухвалив 22 квітня 2020 року.

Всі заклади освіти продовжують працювати з використанням технологій дистанційного навчання.

«Карантин продовжено, а це означає, що ми маємо бути готові до завершення навчального року дистанційно. МОН надало роз’яснення для всіх закладів освіти та публікує рекомендації на офіційних ресурсах», – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Lubomyra Mandziy.

Інформацію про всі зміни в освітніх процесах, які відбуваються через карантин та відповіді на найбільш поширені запитання можна знайти на спеціальному інфоресурсі – mon-covid19.info.

 

Корисні заняття під час карантину

Шановні студенти! Перебування на карантині – час, коли можна зайнятися цікавими справами. Зазвичай ми відкладаємо на потім заняття спортом у домашніх умовах (кожного дня обіцяємо собі, що почнемо завтра), читання книг, прибирання квартири, вивчення іноземної мови тощо.

Психологи радять чітко дотримуватися розпорядку дня, щоб не впасти в депресію і знаходитися в стані емоційної рівноваги. Це складний для всіх нас час, коли ми обмежені в прогулянках на вулиці, відвідуваннях кінотеатрів, спортивних майданчиків, басейнів. А головне – невизначеність, коли це все закінчиться. Проте, за словами мудреця, якщо не можеш змінити обставини, зміни своє ставлення до них.

Корисним видом діяльності є творчість. Можливо, ви відкриєте в собі нові таланти: вишивання бісером, малювання картин, дизайн інтер’єру. Заняття по душі стане поштовхом для майбутніх звершень. Тож бажаємо вам натхнення у нових видах діяльності.

Викладачі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки.

Як уберегтися від Коронавірусу.